VZORY DOKUMENTOV - ZDARMA

Stránky plné pripravených zmluv a iných dokumentov

Pre rýchle hľadanie použite študentský vyhľadávač, ktorý prehľadáva študijné blogy - návod pre hľadanie.
Loading

Druhy upomienok

1. upomienka

Vážení obchodní priatelia,

určite ste přehlédl, že naša faktúra č .... z .... na Sk ....
bol splatný ... Žiadame Vás o jej urýchlené preplatenie. Ak
ste ju už uhradili, oznámte nám dátum platby a považujte našu
upomienku za bezpredmetnú.

S pozdravom


2. upomienka

Nereagovali ste na našu 1. upomienku z ...., a preto Vás
znova žiadame, aby ste do 7 dní zaplatili našu faktúru č ... zo
dňa .... na Sk ....., ktorá bola splatná ........ Ďalej
upozorňujeme, že Vám vyúčtuje penále za každý deň omeškania vo
výške 0.05% z celkovej sumy faktúry. Ak do stanovenej doby
nezaplatíte, budeme nútení dlžnú sumu vymáhať súdnou.

S pozdravom


Posledná upomienka - pokus o zmier

Už dvakrát sme Vás upomínali o zaplatení faktúry č ....
zo dňa .... na Sk ...., ktorá bola splatná dňa ..... Ak
nezaplatíte do 3 dní, budeme jej úhradu vymáhať súdnou. Zároveň
Vás upozorňujeme, že konečnú sumu faktúry zvyšujeme o penále
0.05% za každý deň omeškania vo výške Sk ..... a upomínací výdavky
Sk ...
S pozdravom

Pripomienka

je písomnosť, ktorou žiada dodávateľ odberateľa, aby uhradil
faktúru, ktorá už bola splatná. Posiela sa doporučene.

1. upomienka je štylizovaná jednoducho, vecne a veľmi slušne,
predávajúci v nej predpokladá, že jeho obchodný partner už
medzitým zaplatil.
2. upomienka sa posiela v prípade, že dlžník fakturovanú sumu
nezaplatil ani v dodatočnom termíne. Býva štylizovaná už bez
zdvorilostné fráz, často aj bez oslovenia.
3. upomienka - ak odberateľ nezaplatí ani po 2. upomienke,
zasiela veriteľ poslednej ukpomínku označenú ako pokus o zmier,
ktorý je podmienkou pre prípadné súdne vymáhanie dlžnej sumy.
V niektorých prípadoch, najmä u firiem chronicky neplatiacich,
môže veriteľ posielať poslednú upomienku už po upomienke prvý.
Stylizace je veľmi výrazná, stanoví sa len veľmi krátka lehota na
zaplatenie, suma faktúry sa zvyšuje nielen o penále, ale aj tzv
upomínací výdavky (poštovné).
Táto upomienka sa posiela doporučene s doručenkou, aby mal veriteľ
doklad, že dlžník upomienku prevzal.