Vzory Dokumentov Zdarma

Druhy upomienok

1. upomienka Vážení obchodní priatelia, určite ste přehlédl, že naša faktúra č …. z …. na Sk ….bol splatný … Žiadame Vás o jej urýchlené preplatenie. Akste ju už uhradili, oznámte nám dátum platby...

Pripomienka

je písomnosť, ktorou žiada dodávateľ odberateľa, aby uhradilfaktúru, ktorá už bola splatná. Posiela sa doporučene. 1. upomienka je štylizovaná jednoducho, vecne a veľmi slušne,predávajúci v nej predpokladá, že jeho obchodný partner užmedzitým zaplatil.2. upomienka...

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Komerční banka, as, pobočka národnej 24 Cheb, PSČ 350 02, zastúpená vedúci pokladničného úseku pani Jarmila Hlavsovou.A pán Radek Mašín, narodený 15.1. 1983, bytom v Chebu, Jakoubkova 15, uzavreli túto dohodu o hmotnej zodpovednosti...

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Zamestnávateľ Stavoplast, sro České Budějovice Dobrovského 4 PSČ 370 01v zastúpení Antonín Gabler funkcie hlavnej účtovnej firmyapracovník / ce Eliška Vajdova narodený / a 8. septembra 1972trvalé bydlisko Kláštorné 15, Českej Budějviceuzavreli tútodohodu o...

Hmotná zodpovednosť

Napíšte dohodu o hmotnej zodpovednosti č 02/03, ktorú uzatvára firma Stavoplast, sro České Budějovice Dobrovského 4, PSČ 370 01, zastúpená hlavným účtovníkom Antonín Gabler, s pani Elišku Vajdova. 8. septembra 1972 číslo občianky 678542...

Odporúčanie

Vážený pán Mgr. Jan Ženišek riaditeľ gymnázia Vyškov Blansko 14. februára 2004 Vážený pane Ženišku, z našej obchodnej akadémie odchádza profesorka ČJ a Aj, pani PhDr. Jiřina Dobrovoľníctvo, pretože sa sťahuje za manželom, ktorý...

Doporučený list

Josef Cejnar riaditeľ a. s. CONEX Beroun Beroun 30.listopadu 2004 Vážený pane řediteli, od našej firmy odchádza účtovné pani Jana Drápalová, pretože sa sťahuje s rodinu do Olomouce. Dnes mne informovala, že sa u...

Odporúčací list

Napíšte mene p. riaditeľa Baťky odporúčací list adresovaný primátorovi mestského úradu v Boskoviciach p. Josefu Kočandrlemu. Tohtoročné absolvent p. Jenšík sa tu uchádza o miesto účtovníka. Miesto odoslania rovnaké ako v predchádzajúcej úlohe, dátum...

Ponuka

Dielne pre opravu mechanizmov Přerov Cukrovar, a. s. Velkomoravská 18 695 01 Hodonín Upresnenie služieb z časopisu Moravskoslezský Železničář. 2002-12-09 Vážení páni, ďakujeme za Váš dotaz na naše služby a zároveň týmto listom Vám...

Ponuka

KOPERSTIVA Jesenické pohostinské družstvo, 407 82 Jesenice Vážený pán Oskar Troska Svitavská 29 571 00 Třebová 2003-05-03 Ponuka prevádzok Vážený pane, ďakujeme za zaslanie dopytu a najmä Vám odporučíme naše najlepšie prevádzkarne v podhorí...