Vzory Dokumentov Zdarma

Príprava porady a záznam rokovania

Pozvánka na poradu Pre úspešný priebeh porad a rokovania sú dôležité pozvánky. Preto je potrebné vypracovať je zodpovedne a starostlivo. Musí v nich byť uvedené všetky údaje potrebné pre adresáta: – Požadujúca organizácie,– Názov...

Pozvánka

Stavebné Izolácia, a. s.Cihlářská 42, 284 03 Kutná Horatel: 0 327/530 25, fax: 0 327/530 21e-mail: zahro@staviz.cz Pozvánka Z poverenia predsedu představenstava as Stavebné izolácie pána Ing. Mojmír Slezák zvolávajú 46. schôdzi představenstava, ktorá...

Pracovné hodnotenie

Stredná odborná škola, Novosadská 30A, O LO MO OUC, PSČ 779 00 Pracovné hodnotenie Pani Mgr. Olga Vlachovo, narodená 6. januára 1960, bytom Mánesova 453, 772 00 Olomouc, pracuje na našej škole od 1...

Pozvanie ku konkurzu

Firmy väčšinou reagujú na žiadosť o miesto tým, že zašlú alebo odovzdajú uchádzači formulár Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru. Uvádzajú sa tu podstate údaje uvedené v žiadosti o miest. Na základe získaných informácií,...

Pracovný posudok

Optimit, a. s.742 35 Odfry Jiráskova 89 Pracovný posudok Pána Karla Morávka, narodeného 18. októbra 1972, bytom v Hradci nad Moravicí, Nádražní 15.Pán Karel Morávek k nám nastúpil 1. augusta 1999 po absolvovaní Obchodná...

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva Komerční banka, as so sídlom Praha 1, Na příkopě 33, PSČ 110 000, IČO. A pánRadek Mašín dátum narodeniaRodné číslo bytom uzatvárajú túto pracovnú zmluvu: 1. Banka prijíma zamestnancov do pracovného pomeru,...

Návrh na zápis prokury do obchodného registra

Dňa 15. marca 2004 som sa rozhodol podľa § 14 ods 1. udeliť prokuru pánovi Ladislav Konopíkovi rodné číslo …., bytom v Hradci Králové Jedlová 4. Na základe tejto skutočnosti navrhujem, aby súd povolil...

Prokura

Osobitným typom plnej moci, ktorú môže udeliť, podnikateľ – právnická osoba – je prokura. Je to splnomocnenia fyzickej osoby, ku všetkým právnym úkonom, ku ktorým dochádza pri prevádzke firmy. O udelení prokury rozhodne výkonný...

Písomné doklady o pracovných cestách

Plánovanie pracovné cesty – Pracovná cesta sa spravidla vopred plánujú. Pred odchodom je potrebné cestu pripraviť – vyplniť Cestovný príkaz (požiadať o schválenie pracovnej cesty), zvoliť vhodný dopravný prostriedok, zaobstarať lístky alebo letenky, objednať...

Písomné doklady o pracovných cestách

Plánovanie pracovných ciest Pracovné cesty sa spravidla vopred plánujú. Pred odchodom je potrebné cestu pripraviť – vyplniť Cestovný príkaz (požiadať o schválenie pracovnej cesty), zvoliť vhodný dopravný prostriedok, zaobstarať lístky alebo letenky, objednať nocľah,...